Stadgar

Stadgar

för Malmaskolans föräldraförening

§ 1

Föreningen, vars namn är Malmaskolans föräldraförening, har till uppgift att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.

§ 2

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3

Verksamheten omfattar alla hem med elever i Malmaskolan. Medlemskap i föreningen tillkommer varje förälder eller annan vårdnadshavare som uttryckt önskemål härom.
Medlemskap i föreningen tillkommer också – om vederbörande så önskar – skolpersonal.
Styrelsen kan som medlem i föreningen invälja annan person som har intresse för skolans och föreningens arbete.

§ 4

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Skolpersonal behöver inte betala medlemsavgift.

§ 5

Föreningens årsmöte ska hållas senast den 30 november. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallas av minst en femtedel av medlemmarna. Kallelse med förslag till dagordning ska utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, ifråga om årsmöte minst två veckor och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte ska angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§ 6

Vid årsmötet ska förekomma:
 1. Val av
  a/ mötesordförande
  b/ sekreterare
  c/ två justeringsmän, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av
  a/ styrelsens verksamhetsberättelse
  b/ revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
 7. Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 8. Fastställande av årsavgift.
 9. Val av styrelse
  a/ ordförande
  b/ 3-4 övriga ledamöter jämte
  c/ 2-4 ersättare för dem.
 10. Val av
  a/ två revisorer
  b/ två ersättare för dem
 11. Val av ordförande och ledamöter jämte ersättare i föreningens valberedning.
 12. Övriga frågor.

§ 7

Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val ska företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt och vid lika röstetal genom lottning. Vid val av föräldrarepresentanter enligt § 6 punkt 9-11 har endast medlemmar som har barn i skolan rösträtt. Valbar är endast den som har rösträtt.

§ 8

Vid möte i föreningen får till avgörande företagas endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptaget på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut vid årsmötet ska senast två veckor före mötet tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion) i ärendet.

§ 9

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en särskilt vald ordförande och minst en övrig ledamot och ersättare för dessa. Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästkommande årsmöte. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

§ 10

Föreningens styrelse består av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. Av dessa väljs ordföranden och 3-4 ledamöter av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år och de övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis, så att årligen halva antalet mandat förnyas.
För de av årsmötet på två år valda styrelsemedlemmarna väljes 2-4 ersättare för ett år att inträda i den ordning årsmötet bestämmer.
Skolledningen utser för ett år i sänder inom sig en ledamot jämte en ersättare.
Skolans personal utser för ett år i sänder inom sig en ledamot jämte en ersättare.
Av årsmötet vald styrelseledamot eller ersättare ska vara medlem i föreningen och ha barn i skolan.

§ 11

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, huvudklassombud och eventuellt biträdande huvudklassombud samt representanter i olika samhälls- och samarbetsorgan.
Styrelsen kan på eget initiativ adjungera enskild person till styrelsearbetet.

§ 12

Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten beslutande organ.
Styrelsen åligger särskilt att
· förbereda föreningens årsmöte och extra möten
· verkställa vid sådant möte fattade beslut
· utse för verksamheten erforderliga kommittéer
· senast fem veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret.
Styrelsens uppgift är i övrigt att
· samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
· verka för utbyte av erfarenhet dem emellan
· förmedla information och material till föreningens funktionärer och medlemmar
· hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och sammanslutningar som har till uppgift att verka för de ungas vård och utveckling
· kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att tillställa dess ordförande styrelseprotokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

§ 13

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

§ 14

I varje läraravdelning (klass) skall föräldrarna välja två klassombud. För särskolan väljes två gemensamma klassombud. Meddelande om valet bör göras till huvudklassombudet. Har sådant val icke ägt rum ska styrelsen föranstalta om att klassombud/-kommitté utses.

§ 15

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dem.
Revisorerna ska avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 augusti till och med nästföljande 31 juli.

§ 16

För ändringar av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.

§ 17

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgeändring i § 16. För giltighet vid beslut om upplösning fordras dock ¾ majoritet vid vardera mötet.

 

Stadgarna senast ändrade 2011-09-13.